Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Ubezpieczenie OC  zabezpiecza przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego. Dzięki atrakcyjnej cenie OC  jest jednym z najbardziej popularnych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni Ubezpieczonego przed stratą finansową w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie AC jest oferowane w dwóch wariantach:

  • maxi casco, czyli pełną ochronę pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej (o szkodzie całkowitej mówimy w przypadku kradzieży pojazdu, jego całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody)
  • mini casco, czyli ochronę pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania w nim szkody całkowitej.

Ubezpieczenie assistance (AS)

To ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze lub awarii pojazdu. Swoim zakresem obejmuje m.in. holowanie uszkodzonego pojazdu, pomoc telefoniczną. Ubezpieczenie assistance jest dostępne w 3 wariantach: standard, komfort, premium.

Ubezpieczenie Zielona Karta (ZK)

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 13 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (UZ)

To szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają wysokie 60% zniżki. W przypadku powstania szkody Klienci zachowają dotychczasową 60% zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem. Są to zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie szyb, bagażu i wyposażenia dodatkowego auta

Ubezpieczenie szyb jest dobrowolne, obejmuje ochronę szyb ubezpieczonego pojazdu: przednią, tylną oraz boczne. Ubezpieczenie bagażu chroni przed szkodami spowodowanymi m.in. przez złodziei oraz w wyniku wypadków. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego auta obejmuje swoim zakresem sprzęt audiofoniczny, audiowizualny oraz łączności telefonicznej wraz z głośnikami i antenami.